اخبار علمی

اخبار علمی

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر مجتبی پور سلیمی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر سعید میرزا محمدی ععضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر رضا خاشعی عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر معصومه حسین زاده شهری عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر سامان شیخ اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر علیرضا مهنام مدرس دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر دکتر بهرام خیری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر وحیدرضا میرابی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس، دکتر فرهاد وارث عضو هیات علمی دانشگاه نور طوبی و عضو هیات موسس، هیات امنا، و معاونت فناوری و تولید دانشگاه نور طوبی به عضویت کمیته علمی و شورای سایت گذاری دومین کنفرانس پیوست.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمد حقیقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر منصور صمدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمدرضا طبیبی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر جمشید عدالتیان شهریاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکترمحمد فاریابی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر مهدی نداف عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر نعمه عازوری عضو هیات علمی دانشگاه usek لبنان به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر هرمز مهرانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر اسماعیل قدیمی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر منیژه حقیقی نسب عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمد بلوریان تهرانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر علی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه الزهرا به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر علی بنیادی نایینی ععضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.
به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر وحید ناصحی فر عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد.

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمد صالح ترکستانی عضو هیات علمی دانشگاه  علامه طباطبائی به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر شهاب الدین شمس عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محسن نظری عضو هیات علمی دانشگاه تهران  به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمد رحیم اسفیدانی عضو کمیته علمی دانشگاه تهران  به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر فیروزه قنات آبادی عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی  به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند ،استاد جرجز نجم مدرس دانشگاه usek لبنان به  عضویت کمیته علمی و سخنران کلیدی  دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر محمود دهقان طرز جانی عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما  به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر ارکان گگز عضو هیات علمی دانشگاه مارمارا ترکیه به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند دکتر کریستوفر گالووی عضو هیات  علمی دانشگاه مسی نیوزلند  به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند استاد منصور مجدم عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی  به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند ،دکتر سن رنگریز عضو هیات علمی دانشگاه  خوارزمی به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس استراتژی برند خانم دکتر زهره دهدشتی شاهرخ عضو هیات علمی دانشگاه  علامه طباطبائی به  عضویت کمیته علمی دومین دوره کنفرانس درآمد


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی استراتژی برند می باشد ::..

Powered by RAG Co.